Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Maskuliinisuus/egemoninen maskuliinisuus

Maskuliinisuus ja hegemoninen maskuliinisuus ovat liikkeen nimiä ja samalla sukupuolentutkimuksen termejä. Ne viittaavat miesten ja naisten välisiin suhteisiin, mutta myös miesten itsensä välisiin suhteisiin. Kyse on […]

Matala kontekstikulttuuri

Kontekstilla tarkoitetaan „olosuhteita, joissa tapahtuma, tilanne tai ajatus ymmärretään“. (vrt. Oxford Dictionary 2018.) Sana tulee latinasta ja tarkoittaa „yhteen paikkaamista“ tai „yhteyden luomista“ (Kittler ym. 2005, […]

Lingua franca

Termi muodostuu latinankielisistä sanoista „lingua“, joka tarkoittaa „kieltä“ tai „kieli“, ja „franca“, joka voidaan ymmärtää joko „vapaaksi“ tai „avoimeksi“ tai, viitaten ensimmäiseen todennettavissa olevaan Lingua Francaan, […]

Kulttuurin ala

Neologismi kulttuurin sfääri on kooste termistä kulttuuri ja geometrisesta kehon sfääristä, ja se juontaa juurensa Herderiin. Herder kutsuu tätä havainnollistavaa mallia myös „kulttuurien pallomalliksi“. Latinankielinen sana […]

Kulttuurinormit

Thomasin mukaan kulttuuriset standardit ovat kulttuurin keskeisiä piirteitä. Ne toimivat havaitsemisen, ajattelun ja toiminnan orientaatiojärjestelmänä. Ne ovat käyttäytymistä koskevia odotuksia, jotka suurin osa kulttuurin jäsenistä jakaa. […]

Kulttuurishokin aalto

Yhdysvaltalainen antropologi Kalvero Oberg keksi termin kulttuurishokki 1960-luvulla. Oberg tarkasteli esseessään Practical Anthropology ulkomailla lukukauden viettäneiden opiskelijoiden kokemuksia. Hän analysoi esteitä, joita he kohtasivat vieraassa kulttuurissa. […]

Kulttuurinen maanjako käsite

Kulttuurisen maanosan käsite kuvaa maapallon alueellista jakoa erilaisiin kulttuurialueisiin, joka toteutetaan määriteltyjen ominaisuuksien perusteella. Maantieteen didaktikko Newigin mukaan kulttuuriset maapallon osat määritellään „lenkkeinä maailmanlaajuisessa, lähes mannermaisessa […]

Kulttuurinen muisti

Assmann ja Assmann määrittelevät kulttuurisen muistin kulttuurintutkimuksen näkökulmasta „meissä olevaksi perinteeksi, […] teksteiksi, kuviksi ja rituaaleiksi, jotka ovat kovettuneet sukupolvien, vuosisatojen, joissakin tapauksissa jopa vuosituhansien toiston […]

Kulttuurinen matkiminen

Kulttuurinen matkiminen kuvaa maahanmuuttajien osittaista, pinnallista sopeutumista uuteen kulttuuriympäristöönsä välttääkseen negatiivisia leimoja ja niihin liittyviä vaaroja. Alkuperäisiä kulttuurivaikutteita ei hylätä, kuten assimilaatiossa, vaan ne „naamioidaan“ ulkoisen […]