Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Maskulinism/Hegemonisk maskulinitet

Maskulinism och hegemonisk maskulinitet är namn på en rörelse och samtidigt termer inom genusvetenskapen. De syftar på relationerna mellan män och kvinnor, men också på relationerna […]

Kultur med låg kontext

Med kontext avses „de omständigheter under vilka en händelse, situation eller idé förstås“. (jfr Oxford Dictionary 2018) Ordet kommer från latin och betyder „att lappa ihop“ […]

Lingua franca

Termen är sammansatt av latinets „lingua“ för „tunga“ eller „språk“ och „franca“, som antingen kan uppfattas som „fritt“ eller „öppet“ eller, med hänvisning till den första […]

Kulturell sfär

Neologismen kultursfär är en sammansättning av termen kultur och den geometriska kroppssfären och kan spåras tillbaka till Herder. Herder kallar också denna illustrativa modell för „kulturernas […]

Kulturella normer

Enligt Thomas är kulturella standarder de centrala egenskaperna hos en kultur. De fungerar som ett orienteringssystem för perception, tanke och handling. De är förväntningar på beteende […]

Kulturell chockvåg

Begreppet kulturchock myntades av den amerikanske antropologen Kalvero Oberg på 1960-talet. I sin essä Practical Anthropology undersökte Oberg erfarenheterna hos studenter som tillbringat en termin utomlands. […]

Koncept för kulturell jordindelning

Begreppet kulturell jorddel beskriver en rumslig uppdelning av jorden i olika kulturområden, som genomförs på grundval av definierade egenskaper. Enligt Newig, en geografilärare, definieras kulturella jorddelar […]

Kulturellt minne

Assmann och Assmann definierar kulturellt minne ur ett kulturvetenskapligt perspektiv som „traditionen inom oss, […] de texter, bilder och riter som har härdats under generationer, under […]

Kulturell mimikry

Kulturell mimikry beskriver en partiell, ytlig anpassning av migranter till deras nya kulturella miljö för att undkomma negativa stigman och de faror som är förknippade med […]