Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Maskuliinsus/egemoniline mehelikkus

Maskuliinsus ja hegemooniline maskuliinsus on ühe liikumise nimed ja ühtlasi soouuringute terminid. Nad viitavad meeste ja naiste vahelistele suhetele, aga ka meeste endi vahelistele suhetele. Ennekõike […]

Madala kontekstiga kultuur

Konteksti all mõistetakse „asjaolusid, milles sündmust, olukorda või ideed mõistetakse“. (vrd Oxford Dictionary 2018) Sõna pärineb ladina keelest ja tähendab „kokku lappida“ või „seostada“ (Kittler jt […]

Lingua franca

Mõiste koosneb ladinakeelsest sõnast „lingua“, mis tähendab „keelt“ või „keelt“, ja sõnast „franca“, mida võib mõista kas kui „vaba“ või „avatud“ või, viidates esimesele tõendatavale Lingua […]

Kultuurisfäär

Neologism „kultuurisfäär“ on kooslus terminist „kultuur“ ja geomeetrilisest kehasfäärist ning seda võib seostada Herderiga. Herder nimetab seda näitlikustavat mudelit ka „kultuuride keramudeliks“. Ladinakeelne sõna cultura tähendab […]

Kultuuristandardid

Thomas’i sõnul on kultuuristandardid kultuuri kesksed omadused. Need toimivad kui tajumise, mõtlemise ja tegutsemise orientatsioonisüsteem. Need on käitumisootused, mida enamik kultuuri liikmeid jagab. Kultuuristandardid teenivad kultuuriinimeste […]

Kultuurišoki laine

Mõiste „kultuurišokk“ on Ameerika antropoloog Kalvero Obergi poolt 1960. aastatel kasutusele võetud. Oma essees „Praktiline antropoloogia“ uuris Oberg välismaal semestri veetnud üliõpilaste kogemusi. Ta analüüsis takistusi, […]

Kultuuriline maa jagamise kontseptsioon

Kultuurilise maajaotuse kontseptsioon kirjeldab maa ruumilist jaotust erinevateks kultuuripiirkondadeks, mis toimub määratletud tunnuste alusel. Geograafia didaktiku Newigi järgi on kultuurilised maaosad määratletud kui „sidemed peaaegu kontinentaalses […]

Kultuurimälu

Assmann ja Assmann määratlevad kultuurimälu kultuuriteaduse vaatenurgast kui „traditsiooni meis, […] tekste, kujutisi ja riitusid, mis on kõvaks saanud põlvkondade, sajandite, mõnel juhul isegi aastatuhandete pikkuse […]

Kultuuriline matkimine

Kultuurimimikri kirjeldab sisserändajate osalist, pealiskaudset kohanemist uue kultuurikeskkonnaga, et vältida negatiivseid stigmasid ja sellega seotud ohte. Esialgsetest kultuurimõjudest ei loobuta, nagu assimilatsiooni puhul, vaid neid „maskeeritakse“ […]