Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Maskulinisme/hegemonisk maskulinitet

Maskulinisme og hegemonisk maskulinitet er navn på en bevegelse og samtidig begreper innen kjønnsforskningen. De refererer til relasjonene mellom menn og kvinner, men også til relasjonene […]

Kultur med lav kontekst

En kontekst refererer til „omstendighetene der en hendelse, situasjon eller idé forstås“. (jf. Oxford Dictionary 2018) Ordet kommer fra latin og betyr „å lappe sammen“ eller […]

Lingua franca

Begrepet er satt sammen av det latinske „lingua“ for „tunge“ eller „språk“ og „franca“, som enten kan forstås som „fritt“ eller „åpent“ eller, med henvisning til […]

Kulturell sfære

Neologismen kultursfære er en sammensetning av begrepet kultur og den geometriske kroppssfæren og kan spores tilbake til Herder. Herder omtaler også denne illustrerende modellen som „sfæremodellen […]

Kulturelle standarder

Ifølge Thomas er kulturelle standarder de sentrale kjennetegnene ved en kultur. De fungerer som et orienteringssystem for persepsjon, tenkning og handling. De er forventninger til atferd […]

Kultursjokkbølge

Begrepet kultursjokk ble skapt av den amerikanske antropologen Kalvero Oberg på 1960-tallet. I essayet Practical Anthropology så Oberg på erfaringene til studenter som tilbrakte et semester […]

Konseptet kulturell jorddel

Kulturjorddelskonseptet beskriver en romlig inndeling av jorden i ulike kulturområder, som utføres på grunnlag av definerte egenskaper. Ifølge geografididaktikeren Newig er kulturjorddeler definert som „koblinger i […]

Kulturelt minne

Assmann og Assmann definerer kulturelt minne i et kulturvitenskapelig perspektiv som „tradisjonen i oss, […] de tekster, bilder og ritualer som har stivnet gjennom generasjoner, i […]

Kulturell etterligning

Kulturell imitasjon beskriver en delvis, overfladisk tilpasning av migranter til det nye kulturelle miljøet for å unnslippe negative stigmaer og tilhørende farer. De opprinnelige kulturelle påvirkningene […]