Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Maskulinizmus/Hegemonická mužskosť

Maskulinizmus a hegemonická maskulinita sú názvy hnutia a zároveň termíny rodových štúdií. Vzťahujú sa na vzťahy medzi mužmi a ženami, ale aj na vzťahy medzi mužmi […]

Kultúra s nízkym kontextom

Kontext sa vzťahuje na „okolnosti, za ktorých je udalosť, situácia alebo myšlienka chápaná“. (porov. Oxford Dictionary 2018) Slovo pochádza z latinčiny a znamená „zlepiť“ alebo „vytvoriť […]

Lingua franca

Tento pojem je zložený z latinského „lingua“ pre „jazyk“ alebo „reč“ a „franca“, čo možno chápať buď ako „slobodný“ alebo „otvorený“, alebo v súvislosti s prvou […]

Kultúrna sféra

Neologizmus kultúrna sféra vznikol zložením pojmu kultúra a geometrického pojmu telesná sféra a jeho pôvod možno vystopovať u Herdera. Herder tento názorný model označuje aj ako […]

Kultúrne normy

Podľa Thomasa sú kultúrne normy ústrednými charakteristikami kultúry. Fungujú ako orientačný systém vnímania, myslenia a konania. Sú to očakávania správania, ktoré zdieľa väčšina členov kultúry. Kultúrne […]

Vlna kultúrneho šoku

Termín kultúrny šok zaviedol americký antropológ Kalvero Oberg v 60. rokoch 20. storočia. Vo svojej eseji Praktická antropológia sa Oberg zaoberal skúsenosťami študentov, ktorí strávili semester […]

Koncepcia kultúrneho rozdelenia krajiny

Koncepcia kultúrneho rozdelenia krajiny opisuje priestorové rozdelenie krajiny na rôzne kultúrne oblasti, ktoré sa vykonáva na základe definovaných charakteristík. Podľa Newiga, didaktika geografie, sú kultúrne časti […]

Kultúrna pamäť

Assmann a Assmannová definujú kultúrnu pamäť z pohľadu kulturológie ako „tradíciu v nás, […] texty, obrazy a rituály, ktoré sa utvrdzovali počas generácií, v stáročiach, v […]

Kultúrne napodobňovanie

Kultúrna mimikry opisuje čiastočné, povrchné prispôsobenie sa migrantov novému kultúrnemu prostrediu s cieľom vyhnúť sa negatívnym stigmatizáciám a s nimi spojeným nebezpečenstvám. Pôvodné kultúrne vplyvy sa […]