Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Kultura z nizkim kontekstom

Kontekst se nanaša na „okoliščine, v katerih se razume dogodek, situacija ali ideja“. (prim. Oxford Dictionary 2018) Beseda izhaja iz latinščine in pomeni „zlepiti skupaj“ ali […]

Lingua franca

Izraz je sestavljen iz latinskega „lingua“ za „jezik“ ali „jezik“ in „franca“, kar lahko razumemo kot „svoboden“ ali „odprt“, v zvezi s prvo preverljivo Lingua Franca […]

Področje kulture

Neologizem kulturna sfera je sestavljen iz izraza kultura in geometrijskega izraza telesna sfera in izhaja iz Herderja. Herder ta nazorni model imenuje tudi „model krogle kultur“. […]

Kulturni standardi

Thomas meni, da so kulturni standardi osrednje značilnosti kulture. Delujejo kot orientacijski sistem zaznavanja, mišljenja in delovanja. So pričakovanja glede vedenja, ki so skupna večini pripadnikov […]

Val kulturnega šoka

Izraz kulturni šok je v šestdesetih letih 20. stoletja skoval ameriški antropolog Kalvero Oberg. V svojem eseju Praktična antropologija je Oberg obravnaval izkušnje študentov, ki so […]

Koncept kulturne delitve zemlje

Koncept kulturne delitve zemlje opisuje prostorsko delitev zemlje na različna kulturna območja, ki se izvaja na podlagi opredeljenih značilnosti. Po Newigu, didaktiku geografije, so kulturni deli […]

Kulturni spomin

Assmann in Assmann z vidika kulturnih študij opredeljujeta kulturni spomin kot „tradicijo v nas, […] besedila, podobe in obrede, ki so se utrjevali skozi generacije, stoletja, […]

Kulturno posnemanje

Kulturna mimikrija opisuje delno, površno prilagajanje migrantov novemu kulturnemu okolju, da bi se izognili negativnim stigmam in z njimi povezanim nevarnostim. Izvirni kulturni vplivi se ne […]