Snehová vločka

Ľudia alebo organizácie sú niekedy kolektívne vylučovaní kvôli diskriminačným výrokom alebo činom. Pejoratívny výraz snehová vločka môžu potom kritizovaní jednotlivci alebo organizácie použiť na obvinenie kolektívu, […]

Snöflinga

Personer eller organisationer exkluderas ibland kollektivt på grund av diskriminerande uttalanden eller handlingar. Den pejorativa termen snöflinga kan då användas av de kritiserade individerna eller organisationerna […]

Снежинка

Иногда люди или организации подвергаются коллективному исключению из-за дискриминационных заявлений или действий. При этом уничижительный термин „снежинка“ может использоваться критикуемыми людьми или организациями для обвинения исключающего […]

Fulg de nea

Persoanele sau organizațiile sunt uneori excluse în mod colectiv din cauza unor declarații sau acțiuni discriminatorii. Termenul peiorativ „fulg de zăpadă“ poate fi apoi folosit de […]

Floco de neve

Às vezes, pessoas ou organizações são excluídas coletivamente por causa de declarações ou ações discriminatórias. O termo pejorativo floco de neve pode então ser usado pelos […]

Płatek śniegu

Ludzie lub organizacje są czasami zbiorowo wykluczani z powodu dyskryminujących wypowiedzi lub działań. Pejoratywny termin „płatek śniegu“ może być następnie użyty przez krytykowane osoby lub organizacje, […]

Fulg de nea

Persoanele sau organizațiile sunt uneori excluse în mod colectiv din cauza unor declarații sau acțiuni discriminatorii. Termenul peiorativ „fulg de zăpadă“ poate fi apoi folosit de […]

Floco de neve

Às vezes, pessoas ou organizações são excluídas coletivamente por causa de declarações ou ações discriminatórias. O termo pejorativo floco de neve pode então ser usado pelos […]

Płatek śniegu

Ludzie lub organizacje są czasami zbiorowo wykluczani z powodu dyskryminujących wypowiedzi lub działań. Pejoratywny termin „płatek śniegu“ może być następnie użyty przez krytykowane osoby lub organizacje, […]

Snøfnugg

Noen ganger ekskluderes personer eller organisasjoner kollektivt på grunn av diskriminerende uttalelser eller handlinger. Det nedsettende begrepet snøfnugg kan da brukes av de kritiserte individene eller […]

Sneeuwvlok

Mensen of organisaties worden soms collectief uitgesloten vanwege discriminerende uitspraken of handelingen. De pejoratieve term sneeuwvlokje kan dan door de bekritiseerde individuen of organisaties gebruikt worden […]

Snaigės

Kartais žmonės ar organizacijos yra kolektyviai atstumiami dėl diskriminacinių pareiškimų ar veiksmų. Tuomet kritikuojami asmenys ar organizacijos gali vartoti menkinamąjį terminą „snaigė“, kad apkaltintų juos išstumiantį […]

Sniegpārsliņas

Dažkārt cilvēki vai organizācijas tiek kolektīvi izslēgti diskriminējošu izteikumu vai darbību dēļ. Sniegpārsliņu apzīmējumu var izmantot kritizētās personas vai organizācijas, lai apsūdzētu kolektīvu, kas viņus izslēdz, […]

눈송이

차별적인 발언이나 행동으로 인해 특정 개인이나 조직이 집단적으로 배제되는 경우가 있습니다. 그런 다음 비판을 받은 개인이나 조직은 자신을 배제하는 집단이 과민성, 정서적 취약성, 표현의 자유 검열을 […]

スノーフレーク

差別的な発言や行動のために、人々や組織が集団的に排除されることがある。そのとき、批判された個人や組織は、スノーフレークという蔑称を使って、自分たちを排除した集団が過敏で、感情的になりやすく、表現の自由を検閲していると非難することができる。このようにして、差別の告発を相対化する試みがなされる。また、差別されている人々とのコミュニケーションや、彼らの文化との関わりを避けることにもなる。 関連項目: ワンネス