YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Hotwords sind Wörter, die Rich Points zusammenfassen (vgl. Heringer 2017, 181). Des Weiteren sind Hotwords „Wörter, die in besonderem Maße durch kulturelle Bedeutungen aufgeladen sind“ (Rössler 2008, 23). Hotwords werden als heiß bezeichnet,

„weil sie brennende Fragen dieser Kultur behandeln,

weil sie strittig sein mögen,

weil sie kulturelle Brennpunkte benennen,

weil sie aktuell sind“ (Heringer 20072, 174).

Die Bedeutung von Hotwords ist in einem Wörterbuch schwer zu finden. Um diese Wörter verstehen zu können, muss zuerst die Kultur der Sprache verstanden werden. Nur so können die nötigen kommunikativen Kompetenz erworben werden (vgl. Herringer 2017, 181).

Hotwords spielen in der Geschichte oder im sozialen Leben eine große Rolle. Zudem können an ihnen Argumentationen sowie Emotionen positiver oder negativer Art hängen (vgl. Heringer 2017, 181).

Kriterien für ein Hotword
  1. „Die Bedeutung des Worts lässt sich schwer angeben.
  2. Auch Muttersprachler tun sich damit schwer.
  3. Es ist ein Wort, das für Fremde schwer zu verstehen ist.
  4. Mit dem Wort sind strittige Sachverhalte verbunden.
  5. Das Wort gilt den Natives als Aspekt ihrer Identität.
  6. Das Wort enthält viele kulturspezifische Bedeutungszüge.
  7. Um ein Hotword zu verstehen, muss man sich intensiv mit der Kultur und ihrer Geschichte auseinandersetzen.
  8. Um es zu verstehen, muss man in die Zielkultur eintauchen.
  9. Die Bedeutungskomponenten bilden ein kulturelles Muster (Heringer 2017, 182).“

Ein typisches Beispiel für ein deutsches Hotword ist Heimat (vgl. Heringer 2017, 181 f.). Weitere Beispiele fürHotwords sind Freiheit, Meinung, Bildung, Arbeit usw.

 

Literatur

Agar, Michael (1994): The intercultural frame. In: International Journal of Intercultural Relations 18.

Dudenverlag: https://www.duden.de/rechtschreibung/Hotspot [29.08.2019].

Heringer, Hans Jürgen (2017): Interkulturelle Kommunikation. Grundlagen und Konzepte. 5. Aufl. Tübingen: Francke.

Rössler, Andrea (2008): Erfolgreiche Wortschatzaneignung im Spanischunterricht. In: Lüning, Marita/ Rössler, Andrea/ Sommerfeldt, Kathrin/ Strickstrack-García, Roswitha/ Vences, Ursula/ Wlasak-Feik, Christine (Hrsg.): Prinzipien und Methoden des Spanischunterrichts. Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch. Seelze: Friedrich, 20–25.

 


 

lietuvių kalba

Karštieji žodžiai – tai žodžiai, apibendrinantys turiningus dalykus (plg. Heringer 2017, 181). Be to, karštieji žodžiai yra „žodžiai, kurie yra ypač įkrauti kultūrinėmis reikšmėmis“ (Rössler 2008, 23). Karštieji žodžiai apibūdinami kaip karštieji,

„nes jie susiję su opiais tos kultūros klausimais,

nes jie gali būti kontroversiški,

nes jais įvardijami karštieji kultūros taškai,

nes yra aktualūs“ (Heringer 20072, 174).

Karštųjų žodžių reikšmę sunku rasti žodyne. Norint suprasti šiuos žodžius, pirmiausia reikia suprasti kalbos kultūrą. Tik taip galima įgyti reikiamą komunikacinę kompetenciją (plg. Herringer 2017, 181).

Karštieji žodžiai vaidina svarbų vaidmenį istorijoje ar socialiniame gyvenime. Be to, su jais gali būti siejami argumentai, taip pat teigiamo ar neigiamo pobūdžio emocijos (plg. Heringeris 2017, 181).

Karšto žodžio kriterijai

„Žodžio reikšmę sunku įvardyti.
Net gimtakalbiams sunkiai sekasi ją įvardyti.
Tai žodis, kurį sunku suprasti nepažįstamiems žmonėms.
Su šiuo žodžiu susiję ginčytini klausimai.
Vietiniai gyventojai šį žodį laiko savo tapatybės aspektu.
Žodyje yra daug kultūriškai specifinių reikšmės bruožų.
Kad suprastumėte karštąjį žodį, turite nuodugniai išstudijuoti kultūrą ir jos istoriją.
Norint jį suprasti, reikia pasinerti į tikslinę kultūrą.
Reikšmės komponentai sudaro kultūrinį modelį (Heringer 2017, 182)“.
Tipiškas vokiško karšto žodžio pavyzdys yra Heimat (plg. Heringer 2017, 181 ir toliau). Kiti karštųjų žodžių pavyzdžiai yra laisvė, nuomonė, išsilavinimas, darbas ir kt.

 


 

eesti keeles

Hotwords on sõnad, mis võtavad kokku rikkalikke punkte (vrd. Heringer 2017, 181). Lisaks on hotwords „sõnad, mis on eriti laetud kultuuriliste tähendustega“ (Rössler 2008, 23). Hotwords on kirjeldatud kui kuumad,

„sest nad käsitlevad selle kultuuri põletavaid küsimusi,

sest nad võivad olla vastuolulised,

sest nad nimetavad kultuurilisi kuumasid kohti,

sest nad on aktuaalsed“ (Heringer 20072, 174).

Kuumade sõnade tähendust on raske sõnaraamatust leida. Nende sõnade mõistmiseks tuleb kõigepealt mõista keele kultuuri. Ainult nii on võimalik omandada vajalik suhtluspädevus (vt Herringer 2017, 181).

Kuumad sõnad mängivad suurt rolli ajaloos või ühiskondlikus elus. Lisaks võivad nendega kaasneda nii positiivse kui ka negatiivse iseloomuga argumendid ja emotsioonid (vrd. Heringer 2017, 181).

Kuumasõna kriteeriumid

„Sõna tähendust on raske määratleda.
Isegi emakeelekõnelejatel on sellega raske.
See on sõna, millest on võõrastel raske aru saada.
Sõnaga on seotud vaidlusi.
Põliselanikud peavad seda sõna oma identiteedi osaks.
Sõna sisaldab palju kultuurispetsiifilisi tähenduse tunnuseid.
Selleks, et mõista kuumõistet, tuleb põhjalikult uurida kultuuri ja selle ajalugu.
Selle mõistmiseks tuleb sukelduda sihtkultuuri.
Tähendusosad moodustavad kultuurilise mustri (Heringer 2017, 182).“
Tüüpiline näide saksa kuumõiste kohta on Heimat (vrd. Heringer 2017, 181 f.). Teised näitedHotwords on vabadus, arvamus, haridus, töö jne.

 


 

latviski

Karstākie vārdi ir vārdi, kas rezumē bagātīgus punktus (sk. Heringer 2017, 181). Turklāt karstākie vārdi ir „vārdi, kas ir īpaši uzlādēti ar kultūras nozīmēm“ (Rössler 2008, 23). Karstie vārdi tiek raksturoti kā karsti,

„tāpēc, ka tie attiecas uz aktuāliem šīs kultūras jautājumiem,

jo tie var būt pretrunīgi,

jo tie nosauc kultūras karstos punktus,

jo tie ir aktuāli“ (Heringer 20072, 174).

Karsto vārdu nozīmi ir grūti atrast vārdnīcā. Lai šos vārdus saprastu, vispirms ir jāizprot valodas kultūra. Tikai tā var apgūt nepieciešamo komunikatīvo kompetenci (sk. Herringer 2017, 181).

Karstajiem vārdiem ir liela nozīme vēsturē vai sociālajā dzīvē. Turklāt tiem var tikt piesaistīti argumenti, kā arī pozitīva vai negatīva rakstura emocijas (sk. Herringer 2017, 181).

Karstā vārda kritēriji

„Vārda nozīmi ir grūti formulēt.
Pat dzimtās valodas runātājiem ar to ir grūti tikt skaidrībā.
Tas ir vārds, kuru ir grūti saprast svešiniekiem.
Ar šo vārdu ir saistīti strīdīgi jautājumi.
Vietējie iedzīvotāji šo vārdu uzskata par savas identitātes aspektu.
Vārdā ir daudz kultūrspecifisku nozīmes pazīmju.
Lai izprastu karsto vārdu, ir padziļināti jāpēta kultūra un tās vēsture.
Lai to saprastu, ir jāiegrimst mērķkultūrā.
Nozīmes komponenti veido kultūras modeli (Heringer 2017, 182).“ (Heringer 2017, 182).
Tipisks vācu valodas karstā vārda piemērs ir Heimat (sk. Heringer 2017, 181 f.). Citi karsto vārdu piemēri ir brīvība, viedoklis, izglītība, darbs u. c.

 


 

suomeksi

Hotwords ovat sanoja, jotka tiivistävät rikkaita kohtia (vrt. Heringer 2017, 181). Lisäksi hotwords ovat „sanoja, jotka ovat erityisen latautuneita kulttuurisilla merkityksillä“ (Rössler 2008, 23). Hotwords kuvataan kuumiksi,

„koska ne käsittelevät kyseisen kulttuurin polttavia kysymyksiä,

koska ne voivat olla kiistanalaisia,

koska ne nimeävät kulttuurisia kuumia pisteitä,

koska ne ovat ajankohtaisia“ (Heringer 20072, 174).

Hotwordien merkitystä on vaikea löytää sanakirjasta. Jotta näitä sanoja voisi ymmärtää, on ensin ymmärrettävä kielen kulttuuri. Vain näin voidaan hankkia tarvittava kommunikatiivinen osaaminen (vrt. Herringer 2017, 181).

Hotwords-sanoilla on suuri merkitys historiassa tai yhteiskunnallisessa elämässä. Lisäksi niihin voidaan liittää argumentteja sekä myönteisiä tai kielteisiä tunteita (vrt. Heringer 2017, 181).

Kuumasanan kriteerit

„Sanan merkitystä on vaikea määritellä.
Jopa äidinkielisillä puhujilla on vaikeuksia sen kanssa.
Se on sana, jota vieraiden on vaikea ymmärtää.
Sanaan liittyy kiistanalaisia kysymyksiä.
Alkuperäiskansat pitävät sanaa osana identiteettiään.
Sana sisältää monia kulttuurisidonnaisia merkityspiirteitä.
Jotta hotword-sanaa voi ymmärtää, on perehdyttävä kulttuuriin ja sen historiaan perusteellisesti.
Ymmärtääkseen sitä on uppouduttava kohdekulttuuriin.
Merkityksen osatekijät muodostavat kulttuurisen kuvion (Heringer 2017, 182).“
Tyypillinen esimerkki saksalaisesta hotwordista on Heimat (vrt. Heringer 2017, 181 f.). Muita esimerkkejäHotwords ovat vapaus, mielipide, koulutus, työ jne.

 


 

magyarul

A hotwords olyan szavak, amelyek gazdag pontokat foglalnak össze (vö. Heringer 2017, 181). A hotwords továbbá „olyan szavak, amelyek különösen kulturális jelentésekkel vannak feltöltve“ (Rössler 2008, 23). A hotwords forró szavakat forrónak írják le,

„mert az adott kultúra égető kérdéseivel foglalkoznak,

mert ellentmondásosak lehetnek,

mert kulturális forró pontokat neveznek meg,

mert aktuálisak“ (Heringer 20072, 174).

A hotwords jelentését nehéz szótárban megtalálni. Ahhoz, hogy megértsük ezeket a szavakat, először a nyelv kultúráját kell megérteni. Csak így lehet elsajátítani a szükséges kommunikációs kompetenciát (vö. Herringer 2017, 181).

A hotwords a történelemben vagy a társadalmi életben nagy szerepet játszanak. Sőt, érvek, valamint pozitív vagy negatív jellegű érzelmek is kapcsolódhatnak hozzájuk (vö. Heringer 2017, 181).

A hotword kritériumai

„A szó jelentése nehezen meghatározható.
Még az anyanyelvi beszélők is nehezen boldogulnak vele.
Olyan szó, amelyet idegenek számára is nehéz megérteni.
A szóval kapcsolatban vitás kérdések merülnek fel.
A szót az őslakosok identitásuk egyik aspektusának tekintik.
A szó számos kulturálisan sajátos jelentésvonást tartalmaz.
Egy hotword megértéséhez alaposan tanulmányozni kell a kultúrát és annak történetét.
A megértéshez el kell merülni a célkultúrában.
A jelentéskomponensek kulturális mintát alkotnak (Heringer 2017, 182).“
A német hotword tipikus példája a Heimat (vö. Heringer 2017, 181 f.). További példák aHotwordsre a szabadság, a vélemény, az oktatás, a munka stb.

 


 

în limba română

Cuvintele fierbinți sunt cuvinte care sintetizează puncte bogate (cf. Heringer 2017, 181). În plus, hotwords sunt „cuvinte care sunt deosebit de încărcate cu semnificații culturale“ (Rössler 2008, 23). Hotwords sunt descrise ca fiind fierbinți,

„pentru că se referă la probleme arzătoare ale culturii respective,

pentru că pot fi controversate,

pentru că denumesc puncte fierbinți culturale,

pentru că sunt de actualitate“ (Heringer 20072, 174).

Semnificația cuvintelor fierbinți este greu de găsit într-un dicționar. Pentru a înțelege aceste cuvinte, trebuie înțeleasă mai întâi cultura limbii. Numai în acest fel se poate dobândi competența comunicativă necesară (cf. Herringer 2017, 181).

Cuvintele fierbinți joacă un rol important în istorie sau în viața socială. În plus, acestora li se pot atașa atât argumente, cât și emoții de natură pozitivă sau negativă (cf. Heringer 2017, 181).

Criterii pentru un hotword

„Sensul cuvântului este dificil de precizat.
Chiar și vorbitorilor nativi le este greu să îl înțeleagă.
Este un cuvânt greu de înțeles de către străini.
Există probleme controversate asociate cu cuvântul.
Cuvântul este considerat de nativi ca fiind un aspect al identității lor.
Cuvântul conține multe trăsături de semnificație specifice din punct de vedere cultural.
Pentru a înțelege un cuvânt fierbinte, trebuie să studiezi în profunzime cultura și istoria sa.
Pentru a-l înțelege, trebuie să te scufunzi în cultura țintă.
Componentele de semnificație formează un model cultural (Heringer 2017, 182).“
Un exemplu tipic de hotword german este Heimat (cf. Heringer 2017, 181 și urm.). Alte exemple deHotwords sunt libertate, opinie, educație, muncă etc.

15. Oktober 2019

Hotwords

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren   Hotwords sind Wörter, die Rich Points zusammenfassen (vgl. […]